Pravidlá projektu politikaopen

 • Politik uznáva nárok občanov na podrobné informácie o faktoroch, ktoré by mohli ovplyvňovať jeho rozhodovanie vo funkcii. Vyznáva zásady transparentnosti a predchádzania možnému konfliktu medzi záujmom verejným a osobným.
 • Chce sa správať otvorene, čestne, objektívne, profesionálne a chce vo svojej funkcii prijímať čo najlepšie rozhodnutia v prospech verejného záujmu, a teda sa zaväzuje odstrániť pri rozhodovaní všetky faktory, ktoré by ho mohli od objektívnych a verejno-prospešných rozhodnutí odkloniť. Preto pred prijímaním rozhodnutí otvorene konzultuje svoje zámery s čo najširším okruhom odborníkov a dotknutých osôb, ale aj širokou verejnosťou.
 • Občania sú pre neho rovnocennými partnermi, ktorí sa o dôvere rozhodujú na základe presných, včasných a vyčerpávajúcich informácií o ňom, jeho činnosti a zámeroch.
 • Chce, aby občania mali všetky dôležité informácie, preto súhlasí s rozsahom informácií v projekte politikaopen, vyplní ich pravdivo, úplne, nič nezamlčí a neskreslí, bude informácie pravidelne aktualizovať tak, aby boli verejnosti sprístupnené v čase, kedy sú pre ňu zmysluplné, teda ešte pred rozhodovaním. Informácie bude politik aktualizovať po celý čas účasti v projekte.
 • Do projektu sa môžu zapojiť politici alebo kandidáti vo voľbách. Pod pojmom politik rozumieme osobu zastávajúcu verejnú alebo významnú politickú funkciu, pod pojmom kandidát rozumieme osobu, ktorá v čase zapojenia sa do projektu kandiduje v jednom z typov volieb organizovanom v Slovenskej republike (alebo kandiduje na niektorú verejnú funkciu) a zároveň nezastáva žiadnu verejnú funkciu. Ak je účastník projektu aj politikom, aj kandidátom, vzťahujú sa na neho pravidlá platné pre politikov.
 • Účastník projektu sa zaväzuje, že v prípade, že sa zmení z kandidáta na politika (alebo ako politik bude kandidovať), doplní tie časti formulára, ktoré sú určené iba pre kandidáta alebo politika.
 • Účastník môže z projektu vystúpiť oznámením tohto rozhodnutia prevádzkovateľovi. Pri vstupe do projektu účastník podpisuje príslušný súhlas. Pre odstránenie údajov z webstránky projektu je potrebné podpísať odvolanie súhlasu.
 • Ak účastník do 6 mesiacov od registrácie nepošle na adresu prevádzkovateľa písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, prevádzkovateľ projektu môže jeho on-line formulár vymazať.
 • Účastník projektu sa zaväzuje, že s prevádzkovateľmi projektu prediskutuje pochybnosť v prípade, že mu nie je jasné, či niektorú informáciu do projektu zahrnúť. Bude tým prispievať k tvorbe štandardov transparentnosti a zlepšovať projekt.
 • Účastník projektu sa taktiež zaväzuje, že prevádzkovateľovi projektu vysvetlí akúkoľvek nezrovnalosť, ktorá vznikne v prípade, že by sa objavili informácie alebo dokumenty, ktoré spochybňujú pravdivosť, či úplnosť údajov uvedených v projekte. Zaväzuje sa nezrovnalosti vysvetliť pravdivo a podložiť ich vhodnými dokumentmi tak, aby nepretrvávala pochybnosť o tom, či naozaj napĺňa princípy a hodnoty projektu.
 • Účastník projektu si je vedomý toho, že v prípade nedostatočného vysvetlenia podozrení a informácií ho môže prevádzkovateľ z projektu vylúčiť.
 • Prevádzkovateľ nie je oprávnený pridávať alebo meniť informácie v profile účastníka bez jeho vedomia. V prípade technickej alebo inej poruchy je prevádzkovateľ oprávnený obnoviť informácie v profile aj bez vedomia účastníka, o čom bude účastník následne upovedomený.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vymazať z profilu informácie, na zverejnenie ktorých je potrebný súhlas osôb s publikovaním osobných údajov, ale účastník tento súhlas nevie predložiť. Zároveň môže prevádzkovateľ vymazať z profilu informácie, ktoré nijako nesúvisia s projektom (prípadný útok na politických súperov atď), vulgarizmy, informácie zakladajúce vážne podozrenie zo spáchania trestného činu alebo poškodenia dobrého mena tretích osôb.
 • Účastník dáva prevádzkovateľovi projektu súhlas, aby v prípade potreby poskytol jeho kontaktné údaje (v rozsahu e-mail, telefónne číslo) za účelom overenia jeho totožnosti (kandidatúry) politickej strane, za ktorú kandidujete.

Definície

Konflikt záujmov:

Za konflikt záujmov považuje prevádzkovateľ projektu situáciu, v ktorej rozhodovanie alebo hlasovanie v konkrétnej veci vo verejnej funkcii ovplyvňujú aj faktory, ktoré odchyľujú politika od zvolenia objektívneho, verejne prospešného riešenia. Sú to najmä situácie, keď by politik uprednostnil v rozhodovaní svoj osobný záujem alebo záujem úzkeho kruhu fyzických, či právnických osôb pred záujmom verejným.

Prevencia pred možným konfliktom záujmov a jeho riešenie:

Za najlepšiu prevenciu konfliktu záujmov považujeme otvorenosť (transparentnosť). Otvorenosti však musí predchádzať uvedomenie, že v konkrétnom prípade hrozí konflikt záujmov alebo uvedomenie si rizikových oblastí a faktorov, v ktorých je konflikt záujmov možný, či dokonca vysoko pravdepodobný. Riešením je postaviť si na začiatku výkonu funkcie (ale aj počas priebehu) otázku, či pri výkone funkcie hrozí pravdepodobnosť konfliktu záujmov vyplývajúceho z predchádzajúcej práce, osobného života, či straníckej príslušnosti (napríklad politik ako minister má právomoc udeľovať dotácie v tom istom segmente podnikania, v ktorom pôsobil pred výkonom funkcie alebo či by pri posudzovaní uchádzačov o miesta v jeho rezorte mohol uprednostniť straníckych kolegov). Po identifikácii možných oblastí konfliktu záujmov tieto vopred pomenovať a zverejniť a zároveň sprístupniť občanom aj pravidlá na predchádzanie možného konfliktu záujmov, keď sa v týchto oblastiach objaví. Ak sa vyskytne situácia, keď je konflikt medzi verejným a osobným záujmom možný / či vysoko pravdepodobný a nebol pomenovaný v rizikových oblastiach, treba zvoliť opäť stratégiu zverejnenia tejto skutočnosti a zverejnenia pravidiel na jeho odstránenie.

Záväzky Aliancie Fair-play

Prevádzkovateľ projektu politikaopen sa zaväzuje projektom vytvárať nové neformálne štandardy otvorenosti politiky a predchádzaniu konfliktu záujmov.

Za týmto účelom vytvorí pre politikov priestor, aby sa sami mohli v projekte zaregistrovať a po vyplnení profilu a doručení súhlasu s pravidlami projektu a zverejňovaním osobných údajov, administrátor povolí zverejnenie profilu na webovej stránke.

Prevádzkovateľ poskytne politikom súčinnosť pri vypĺňaní a aktualizácii profilov, zaväzuje sa bezodkladne poskytovať pomoc pri riešení vzniknutých problémov alebo obnoviť funkčnosť webového systému. Bude chrániť prihlasovacie údaje politikov.

Projekt bude budovať komunitu otvorených politikov, ktorí dobrovoľne prijali nové štandardy transparentnosti. Prevádzkovateľ chce, aby bol projekt založený na vzájomnom dialógu a vylepšovaní. Preto bude výsledky riešenia jednotlivých otázok (napr. aké informácie do profilu zaradiť atď.) zverejňovať na webovej stránke a aktívne preposielať aj ostatným účastníkom projektu. O definíciách a rozsahu zverejňovaných informácií bude viesť s účastníkmi kontinuálny dialóg.

Projekt chce vybudovať komunitu politikov, ktorej aktívne záleží na svojom dobrom mene, a preto chce vytvoriť mechanizmus, v rámci ktorého sa komunita bude spolupodieľať nielen na tvorbe definícií a riešení problémov v projekte, ale aj rozhodovaní o možných porušeniach pravidiel a záväzkov. Do tohto dialógu chce prevádzkovateľ projektu prizvať aj externých rešpektovaných odborníkov na etiku.

Prevádzkovateľ projektu sa zaväzuje pred akýmikoľvek svojimi krokmi dať účastníkom potrebný priestor na vysvetlenie možných podozrení z porušenia pravidiel projektu.